Quá trời tình yêu khách dành cho công ty em ạ

Cập nhật tình hình giao máy cho khách yêu, từ Sài gòn đến Bình Dương, xuống Vĩnh Long ra Phú yên

Hình ảnh bàn giao máy cho tiệm photocopy ở Binh Dương

Hình ảnh giao máy cho Công ty Mỹ thuật ở Vĩnh long ạ.