Cuối tuần giao em 5506Ac về với Nhà Hàng ở Hcm

HÌNH ẢNH BÀN GIAO MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA 5506AC CHO NHÀ HÀNG